วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ :  เน้นปฐมวัย  ก้าวไกลกระบวนการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี  ชุมชนร่วมพัฒนา
ปรัชญา   : นตฺถิ  ปฺญญา  สมา  อาภา    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
คำขวัญ   :  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำการงาน