พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

  พันธกิจ     1. ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียน อายุ 4 – 15  ปี

                         2. ส่งเสริมทักษะและพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

                         3. ฝึกฝนสุขภาพจิต  สุขภาพกายให้มีพลานามัยที่ดีด้วยพื้นฐานด้านกีฬา

                         4. เสริมสร้างการสืบเสาะ  ค้นหากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้ และการแก้ปัญหา

                         5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  มีความรู้  ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและเปิดโลกทัศน์ได้เป็นอย่างดี

                         6. ให้ตระหนักถึงความเป็นไทย  รักและหวงแหนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

                         7. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่สุจริต

                         8. สนับสนุนให้รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์  เป็นประมุข

                         9. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                       10. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

                       11. สนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่น  ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

                       12. มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545