เกรียรติประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน ปร (อ่าน 719) 24 ส.ค. 59
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 563) 24 ส.ค. 59
รางวัลโรงเรียนดี ศรีตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 812) 24 ส.ค. 59
โล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิ (อ่าน 632) 24 ส.ค. 59
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 710) 24 ส.ค. 59
โล่เชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระ (อ่าน 723) 24 ส.ค. 59