เผยแพร่ผลงาน
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุด “การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รีแบบพึ่งพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิ (อ่าน 465) 13 ก.ค. 61
ชุดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัย (อ่าน 890) 24 ธ.ค. 59
หนังสือนิทานภาพ Pop Up ส่งเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัย ตามค่านิยมหลักของคนไทย เล่ม 1 เรื่องรักเมืองไทย (อ่าน 920) 24 ธ.ค. 59