กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอรรถพงค์ รักมิตร
ครู คศ.1