กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวรรณ นกแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศิณี กลิ่นนิรัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1