คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิศาลวัชรกิจ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพจน์ สมานมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัส เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล รวงผึ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ พรหมเดช
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ รวมสิน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายแก้ว เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ เชยชิต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง นุ่มสวน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพรมฯ
เบอร์โทร :