คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพนิดา หอมภู่
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยัมาศ ไทรงาม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพิฑูร หอมภู่
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจารุภา กลิ่นนิรันต์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฤมล รองหานาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปริญญา มะลิลา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวริศส พรหมเดช
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพีรดา หงษ์โค
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรอนงค์ ผ่องผุด
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3